banner1

Hệ Cao học

He 2018

Tuyển sinh Cao học ngành Ngôn ngữ Anh 2021

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Tuyển sinh Chương trình Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh năm 2021. - Chương trình đào tạo chuyên sâu, được thiết kế khoa học, dựa trên nhu cầu của học viên.

Xem thêm

Nghỉ tết 2017 3

Thông tin Tuyển sinh Cao học HUBT năm 2021

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI  Số:  939/ KDCN-SĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 03

Xem thêm

Danh Mục