banner1

TKB Đại học Liên thông Khóa 16 Kỳ 1 năm học 2020-2021 (Áp dụng từ ngày 24/8/2020)

Các em sinh viên lưu ý:

Thời khóa biểu Đại học Liên thông khóa 16 Kỳ 1 năm học 2020-2021 Áp dụng từ ngày 24/8/2020. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

– Lớp trưởng lớp phó các lớp Nhắc các bạn trong nhóm của lớp về lịch học và phòng học của học kỳ mới.

– Sinh viên đi học theo thời khóa biểu nhà trường đã thông báo, và đảm bảo đúng quy chế phòng dịch nhà trường đã hướng dẫn và thông báo.

** Cần thêm thông tin sinh viên liên hệ về văn phòng để được hướng dẫn.

** Thời Khóa Biểu Liên thông khóa 16:

TKB Ap dung Từ 24.8.2020 (Kỳ 5)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục