banner1

Lịch thi Giữa kỳ 1 Các Khóa Liên thông Chính quy (Từ 08-18/10/2017)

Các em sinh viên lưu ý:

– Lịch thi giữa kỳ 1 năm học 2017-2018 các khóa Đại học Liên thông Chính Quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Áp dụng từ ngày 08 đến 18/10/2017.

– Sinh viên chưa nộp HP theo quy định nhà trường sẽ bị chặn thi

– Các em em cập nhật danh sách thi các môn tại website này.

* LỊCH THI GIỮA KỲ CÁC KHÓA ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG.

5. LỊCH THI GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018

KHÓA 13.2

1. DS Thi môn Tài chính học ngày 08.10.2017

2. DS Thi Môn Thuế – KT Thuế ngày 10.10.2017

3. DS Thi Kế toán công 13LTTD-KT04 ngày 11.10.2017

4. DS Thi Anh 9 Khóa 13.2 Ngay (15.10.2017)

 

KHÓA 14.1

1. Luât Ngân hàng và TC Tin dung TC-ĐH Khóa 14.1(9.10.2017)

2. Luat PL ASEAN thi ngay 11.10.2017

3. Luat PL cau WTO thi ngay 09.10.2017

4. Tu phap quoc te thi ngay 08.10.2017

5. DS Thi Ngân hàng Thương mại 14LTCD-TC02 (17.10.2017)

6. DS Thi Kế toán các TC tài chính 14LTCD-KT03 ngày 10.10.2017

7. DS thi RQD Khoa 14.1LTCD (09.10.2017)

8. DS thi môn Điên toán đám mây 14LTCD-IT03 (17.10.2017)

9. DS thi môn LT Mạng 14LTCD-IT03 (18.10.2017)

10. DS thi TIN 3 lớp 14LTCD-QL03 (16.10.2017)

11. DS thi môn CN Java cho DD 14LTCD-IT03 (14.10.2017)

12. DS thi môn Khai quát về GTSS 14LTCD-IT03 (16.10.2017)

13. DS Thi Anh 7 ngày 15.10.2017)

14. DS thi QLKH Khoa 14LTCD nganh QL ngay 13-10-2017

15. DS thi TC BMQL KHoa 14LTTD QL02 ngay 12-10-2017

KHOA 14.2

1. Luat Tai chinh – Ngan hang thi ngay 09.10.2017

2. Luat SHTT thi ngay 11.10.2017

3. Luat Dau tu thi ngay 13.10.2017

4. DS Thi PTTC các HĐKD – 14LTCD-KT05 ngày 10.10.2017

5. DS thi Kế toán công 14LTCD_KT05 (11.10.2017)

6. DS thi DMKTKT 14.2LTCD-QL05 ngay (13.10.2017)

7. DS thi KNQL KHoa 14.2LTCD (11.10.2017)

8. DS thi QLCCU Khoa 14LTCD (09.10.2017)

9. DS Thi Anh 7 ngày 15.10.2017

10. DS Thi Anh 7 TC-ĐH ngày 15.10.2017

11. DS thi môn VMVM 14LTTD-KT02 (12.10.2017)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục