banner1

TKB Học Kỳ 2 Năm học 2018-2019 (Hệ Liên thông Chính quy)

Các em sinh viên lưu ý: Thời khóa biểu Áp dụng từ Thứ 4 ngày 2/1/2019 

– Thời khóa biểu Học kỳ 2 Năm học 2018-2019 Các  khóa Đại học Liên thông Chính quy Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Áp dụng từ ngày 2 tháng 01 năm 2019.

– Sinh viên các khóa Liên thông K14.1; K14.2; K15.1; K16 Xem Thời khóa biểu tại Website này.

– Cán Bộ các lớp Thông báo Cho sinh viên lớp mình nắm được thời khóa biểu Kỳ 2 năm 2018-2019

(Có một số lớp Thay đổi phòng học và một số môn học chung giữa các lớp, các em lưu ý:)

Ảnh Thời Khóa biểu:

Ảnh Thời Khóa biểu: 1

Ảnh Thời Khóa biểu: 2

Ảnh Thời Khóa biểu: 3

Thời Khóa Biểu đính kèm:

8. TKB ĐHLT-14.2 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 31.12.2018)

8. TKB ĐHLT-15.1 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 31.12.2018)

3. TKB ĐHLT-16 (Tô Vĩnh Diện Áp dụng 31.12.2018)

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục