banner1

Thông báo về lịch học, phương thức dạy và học các học phần thuộc Học kỳ II năm học 2020 – 2021

Các em sinh viên lưu ý:

Sau đây là thông báo về  lịch học, phương thức dạy và học các học phần thuộc Học Kỳ II năm học 2020 – 2021 của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội như sau:

Các em sinh viên lưu ý: 1

Bình luận của bạn

comments

Danh Mục